Regulamin

I.  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.etnobazar.pl;

5.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.etnobazar.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy etnobazar.pl S.C. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II.  Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.etnobazar.pl.

2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.  Sklep internetowy, działający pod adresem: www.etnobazar.pl, prowadzony jest przez etnobazar.pl S.C. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14 B, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6272734481.

4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności: -zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; -warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; -zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: posiadanie przeglądarki internetowej w aktualnej wersji, z włączoną obsługą JavaScript

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

7.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa etnobazar.pl S.C. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.etnobazar.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9. Sprzedawane w sklepie etnobazar.pl produkty są pełnowartościowe i wolne od wad.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

d)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

e)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla etnobazar.pl S.C.,

f)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

IV.  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.etnobazar.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia

5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.etnobazar.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V.  Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz GLS, Poczty Polskiej - Pocztex Kurier 48 oraz do Paczkomatów In-Post. Koszty poszczególnych form dostawy: http://etnobazar.iai-shop.com/Wysylka-cterms-pol-14.html.  Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: etnobazar.pl ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14 B, 44-100 Gliwice.

3. Średni czas realizacji zamówienia to 2 dni robocze. Sklep internetowy wysyła 95% zamówień w okresie 24 godzin od złożenia zamówienia. W przypadku zamówień, których płatność odbyła się za pośrednictwem przelewu, liczy się czas od zaksięgowania wpłaty przez Sklep internetowy. W przypadku wydłużenia terminu wysyłki (kompletowanie zamówienia) kupujący zostanie poinformowany droga mailową.

 

VI.  Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 60 1020 2401 0000 0402 0390 4117 BANK PKO BP,

b) płatnością online (szybkie transfery, płatność karta oraz przelew online),

c) płatnością w systemie PayPal,

d) płatność przy odbiorze, czyli dostawa za pobraniem,

e) płatnością gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w Gliwicach.

 

VII.  Prawo do odstąpienia od umowy

7.1 Zgodnie z "Ustawą o prawach konsumenta" (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

7.2. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia. Konsument może odstąpić od umowy za pomocą formularza kontaktowego, drogą elektroniczną, telefoniczną lub też listownie na adres etnobazar.pl S.C. podamy poniżej. W tej sytuacji Klient zostanie poinformowany o dalszej procedurze.

7.3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.4. Dla ułatwienia Sklep udostępnia również wzór formularza który możesz wydrukować i dołączyć do zwracanej przesyłki (pobierz) lub z oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (dostępny poniżej).

 

Reklamowany lub zwracany towar prosimy kierować na adres:

etnobazar.pl S.C.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14 B
44-100 Gliwice,
z dopiskiem „reklamacja” lub „zwrot

tel: +48 883157575 
mail:biuro@etnobazar.pl
GG: 48462635

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Adresat: etnobazar.pl s.c. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14 B, 44-100 Gliwice, email: biuro@etnobazar.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

VIII.Reklamacje dotyczące Towarów

8.1.etnobazar.pl S.C. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@etnobazar.pl lub też listownie na adres sklepu. etnobazar.pl S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.3.etnobazar.pl S.C. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX.Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1.etnobazar.pl S.C. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2.Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić etnobazar.pl S.C. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: etnobazar.pl S.C. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14 B, 44-100 Gliwice, mailowo pod adres biuro@etnobazar.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5.etnobazar.pl S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy etnobazar.pl S.C. a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy etnobazar.pl S.C. a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

10.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel