Regulamin programu partnerskiego EtnoBazar.pl

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w niej określenia oznaczają odpowiednio:

a) Organizatorem oraz koordynatorem Programu Partnerskiego jest Manager Group S.C. z siedzibą w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 2; wpisane do KRS pod numerem przez Sąd Rejonowy w Gliwicach (X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) NIP: 627-27-34-481, REGON: 243159382 zwany dalej „sklepem EtnoBazar.pl”

b) Administratorem danych osobowych jest Manager Group S.C. z siedzibą w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 2; wpisane do KRS pod numerem  przez Sąd Rejonowy w Gliwicach (X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) NIP: 627-27-34-481, REGON: 243159382 


bRODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Celem Programu Partnerskiego jest pozyskiwanie reklamobiorców (zwanych dalej Partnerami), właścicieli oraz webmasterów serwisów internetowych (zwanych dalej serwisami partnera). Partner staje się partnerem sklepu EtnoBazar.pl, umieszczając na swojej stronie materiały promujące produkty sprzedawane przez sklep EtnoBazar.pl, a w szczególności:

  • graficzne prezentacje i zdjęcia produktów,
  • informacje dotyczące produktów, sprzedawanych na stronach sklepu EtnoBazar.pl,
  • bannery reklamowe przygotowane przez  sklep EtnoBazar.pl, dotyczące jego produktów oraz Programu Partnerskiego,
  • własne informacje Partnera dotyczące produktów, w tym własne recenzje, opinie, opisy.

Sklep EtnoBazar.pl upoważnia Partnera do wykorzystania w celach promocyjnych powyższych materiałów, bez konieczności uzyskania indywidualnego zezwolenia.

Programie Partnerskim może brać udział każda osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy podmiot przystępujący do niniejszego Programu Partnerskiego akceptuje i zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu i nazywany jest w dalszej jego części – „Partnerem”.

Do Programu Partnerskiego może przystąpić osoba lub firma, będąca administratorem lub właścicielem strony internetowej, której treści nie są sprzeczne z prawem polskim, etyką oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności: 

niezgodne z obowiązującym prawem autorskim, a także nakłaniające do jego łamania, poprzez rozprzestrzenianie jakichkolwiek informacji, mogących posłużyć do tego celu,

  • pornograficzne i erotyczne,
  • związane z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt,
  • mogące posłużyć do zniesławienia,
  • nawołujące do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu.
  • o charakterze godzącym w dobro sklepu EtnoBazar.pl.

Partner zobowiązuje się do dbania o dobrą markę sklepu EtnoBazar.pl i jej produktów w serwisie Partnera, w szczególności we własnych opisach, recenzjach i opiniach.

Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie darmowe oraz dobrowolne. Polega na założeniu konta klienta w sklepie EtnoBazar.pl i następnie na mailowym zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Programie Partnerskim na adres: biuro@etnobazar.pl oraz akceptacji niniejszego RegulaminuPartner oświadcza, iż wszystkie dane niezbędne do prawidłowej rejestracji Partnera są zgodne z prawdą w szczególności: adres: e-mail, oraz URL są jego adresami. Zmiana warunków współpracy względem niniejszego Regulaminu zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail Partnera podany w zgłoszeniu. Podczas rejestracji Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej informacji dotyczących Programu partnerskiego oraz innych informacji związanych z promocją (reklamą) oferty sklepu EtnoBazar.pl.

Po otrzymaniu zgłoszenia 
Partnera, sklep EtnoBazar.pl prześle Partnerowi potwierdzenie rejestracji, a standardowe konto klienta zostanie poszerzone o dodatkowe opcje m.in. dostęp do panelu Partnera Programu partnerskiego, który umożliwia: generowanie kodów i banerów, sprawdzanie statystyk, weryfikację rozliczeń oraz zamówienie wypłaty środków z Programu partnerskiego.

Sklep EtnoBazar.pl zastrzega sobie prawo wyboru i weryfikacji Partnerów, biorących udział w Programie Partnerskim.

Sklep EtnoBazar.pl udostępnia Partnerom materiały reklamowe oraz generator kodów php i Javascript w celu publikacji reklam sklepu. Dzięki temu każdy z Partnerów otrzyma indywidualne adresy, umożliwiające zliczanie po stronie sklepu EtnoBazar.pl odwołań z jego serwisu, oraz dokonanych zakupów, oraz panel w którym prowadzona będzie statystyka odwołań, dokonanych zakupów i zapłaconych dokonanych zakupów.

Używane terminy oznaczają odpowiednio: 

odwołaniem do strony sklepu EtnoBazar.pl nazywane jest przejście, za pośrednictwem przekazanych adresów, ze strony Partnera na stronę sklepu EtnoBazar.pl,

dokonanym zakupem nazywany jest fakt dokonania zakupu na stronach sklepu EtnoBazar.pl, pod wpływem odwołania ze strony Partnera, w trakcie 30 dni od przejścia na strony sklepu EtnoBazar.pl; jeżeli w tym czasie nastąpią odwołania od kilku Partnerów, klient zostanie na zawsze przypisany pierwszemu Partnerowi, od którego nastąpiło odwołanie przed tym zakupem, natomiast ostatni partner otrzyma jednorazową prowizję od tego zakupu.

jako zapłacony dokonany zakup uważa się dokonany zakup wtedy, gdy odbiorca odebrał zamówiony towar, a zapłata za niego wpłynęła na konto sklepu EtnoBazar.pl,

jako zapłacony dokonany obrót - sumę wartości netto zapłaconego dokonanego zakupu o którym mowa powyżej.

Partner zna i akceptuje sposób zliczania odwołań i zakupów, polegający na akceptacji cookies przez potencjalnych odwiedzających/klientów. W przypadku, kiedy odpowiednie cookies ze strony sklep EtnoBazar.pl nie zostaną przyjęte przez potencjalnego odwiedzającego/klienta, nie zostaną zliczone na rzecz Partnera ani odwołania, ani także dokonane zakupy.

Partner jest wynagradzany za przekierowanie Internauty z serwisu Partnera do sklepu EtnoBazar.pl pod warunkiem, iż Internauta dokona zakupu w sklepie EtnoBazar.plPartner otrzymuje prowizję od każdego zapłaconego zakupu.

Sklep EtnoBazar.pl zastrzega sobie prawo do zmiany stawek prowizyjnych w porozumieniu z każdym z Partnerów.

Wynagrodzenie, jakie otrzyma Partner za wykonanie reklamy produktu oferowanego w sklepie EtnoBazar.pl zależy od obrotu, który generuje wykonane przez niego dzieło. Wynagrodzenie wynosi 7% wartości netto zapłaconych dokonanych zakupów, które są skutkiem odwołań z serwisu Partnera.

Wynagrodzenie jest obliczane narastająco. Każdorazowo określane jest łączne wynagrodzenie dla Partnera w historii trwania umowy, a od niego odejmowana jest suma dotychczas wypłaconych wynagrodzeń. Pozostała kwota, po zaokrągleniu do pełnego złotego, stanowi dotychczas niewypłacone wynagrodzenie.

Dotychczas niewypłacone wynagrodzenie może zostać uznane jako należne, jeżeli jego wartość na koniec miesiąca kalendarzowego osiągnie kwotę minimum 50 PLN. W przypadku zgromadzenia mniejszej kwoty zostanie ona przeniesiona na następny miesiąc.

Partnerowi prowadzącemu działalność gospodarczą wypłata należnego wynagrodzenia następuje po przesłaniu na adres mailowy biuro@etnobazar.pl faktury bądź rachunku o treści: "Prowizja z tytułu reklamy w serwisie ..... (program partnerski)," wystawionego na poniższe dane:


Manager Group S.C.

ul. Powstańców Warszawy 2

44-100 Gliwice

NIP: 627-27-34-481

Sklep internetowy wyraża zgodę na przekazywanie przez Partnerów rachunków i faktur VAT w formie elektronicznej na adres
biuro@etnobazar.pl. Termin zapłaty poprawnej faktury wynosi 14 dni, od daty jej otrzymania oraz zgłoszenia, z poziomu systemu administracyjnego Programu Partnerskiego, należnego wynagrodzenia do wypłaty. Okres 14 dni gwarantuje brak zwrotów zamówień zrealizowanych w czasie bezpośrednio poprzedzającym zgłoszenie. Płatność zostanie w tym czasie dokonana na konto bankowe, wskazane przez Partnera na fakturze bądź rachunku. Fakturę bądź rachunek, w której kwota należna jest większa, niż należne dotychczas niewypłacone wynagrodzenie uznaje się za nieważną. 

Partnerowi, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wypłata należnego wynagrodzenia polega na zamianie kwoty prowizji na bon zakupowy. Bon zakupowy można wykorzystać w sklepie EtnoBazar.pl w ciągu 60 dni od momentu wymiany. Wymiany prowizji na bon dokonuje się w panelu Partnera programu partnerskiego.

Wszystkie informacje dotyczące Partnerów są przetwarzane w celu ich marketingowego wykorzystania przez sklep EtnoBazar.pl w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z dnia 29.10.1997 r.). Żadne informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane firmom lub osobom trzecim, poza zestawieniami danych statystycznych, nie pozwalającymi na wyodrębnienie jednostkowych danych, a w szczególności ich połączenia z danymi osobowymi Partnerów.

Zabrania się rekrutacji nowych Partnerów oraz nakłaniania do zakupów za pośrednictwem stron Partnerów poprzez ogłaszanie w nie przeznaczonych do tego grupach dyskusyjnych, a także metodami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa, oraz poprzez jakiekolwiek mechanizmy, których celem jest ominięcie uczciwych zasad współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U.02.144.1204) oraz zasadami etykiety internetowej.

Każdy Partner ma prawo do wypisania się z Programu Partnerskiego w dowolnej chwili, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutecznością na koniec miesiąca kalendarzowego.

W przypadku stwierdzenia przez sklep EtnoBazar.pl, że Partner łamie postanowienia niniejszego Regulaminusklep EtnoBazar.pl ma prawo bez wcześniejszego uprzedzenia wykluczyć Partnera Programu Partnerskiego. W takim przypadku wszelkie kwoty dotychczas niewypłaconego wynagrodzenia uważa się za nienależne. Sklepowi EtnoBazar.pl przysługuje również prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem, netykietą i/lub prawem działalności Partnera.

a) Partner korzystając z formularza rejestracji konta klienta podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail. Podanie danych osobowych przez Partnera jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi rejestrację w programie partnerskim i ewentualne późniejsze wypłaty należnych prowizji. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .

b)
Sklep EtnoBazar.pl przetwarza również dane Partnerów:
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Partnerów w
programie partnerskim i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
- w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
- w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

c) Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.

d) Partner ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Partner ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.

e) Partner może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

f) Partner ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g) Partner może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w
sklepie EtnoBazar.pl w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Partner w każdym czasie może wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h) Partner może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez
sklep EtnoBazar.pl wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Partner w każdej chwili zgodę tę może wycofać. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

i) Aby ułatwić korzystanie z
programu partnerskiego, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje są zapisywane przez serwer sklepu EtnoBazar.pl na komputerze Partnera.
Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających
sklep EtnoBazar.pl ani śledzenia ich nawigacji. Partner może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z programu partnerskiego. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

j) Administrator będzie przechowywać dane osobowe Partnera
- w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Partnera;
- w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
- w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

k) Szczegóły ochrony danych Partnera znajdują się w 
Polityce prywatności

Sklep EtnoBazar.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep EtnoBazar.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia treści nowego Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian, staję się równoznaczna z rozwiązaniem umowy. Partner zachowuje prawo do należnego i dotychczas niezrealizowanego wynagrodzenia. Wszelkie pytania, propozycje, reklamacje dotyczące Programu Partnerskiego i/lub uczestnictwa w nim można kierować na adres: biuro@etnobazar.pl

 

pixel